Bosteder med outdoorprofil

Projektet betegnes som et makkerskabsprojekt mellem kommunens Socialudvalg og Outdoorudvalg og har til formål at styrke bostedernes brug af uderummet i dagligdagen for at understøtte trivslen hos beboere og fagprofessionelle.

Projektet består primært af 3 dele:

  1. Kompetenceudvikling omkring idræt og udeliv i et kursusforløb
  2. Udvikling af handleplaner på de respektive bosteder
  3. Videndeling

Leverancer i projektet:

  • Et skræddersyet kursusforløb målrettet tre kommunale bosteder faciliteret af DAI. Projektet tager udgangspunkt i en eksisterende kursusbeskrivelse, men forløbet tilrettes sammen med DAI, så outdoor kommer til at fylde mere (der er taget kontakt til DAI med henblik på at påbegynde dette arbejde)
  • Tre bosteder med outdoorprofil, hvor personale om beboere har gennemført DAIs kursus – herunder også udarbejdet en handleplan for hvordan ny viden og kompetencer indarbejdes i dagligdagen
  • En hverdag, hvor udeliv og -aktiviteter fylder mere og beboere og personale oplever de positive gevinster ved dette, fx øget trivsel
  • En plan for hvordan ny viden og nye praksisser fra kompetenceudviklingsforløbet efterfølgende bringes i spil mhp. at understøtte et sundt liv, skabe fællesskaber og modvirke ensomhed for målgrupperne inden for Socialudvalgets område (jf. Socialudvalgets bevillingsmål)

Makkerskabet mellem Socialudvalget og Outdoorudvalget bygger både på et stærkt strategisk grundlag, stor praksiserfaring og en fælles betragtning om, at outdoor skal være for alle – også borgere, der bor på kommunale bosteder. Formålet med makkerskabet er derfor at genoplive projektet med uddannelse af personale og medarbejdere på tre bosteder, styrke uddannelsens outdoorprofil og sikre, at ny viden og kompetencer bringes i spil, så endnu flere bosteder får gavn af den.

skoven