Adgang for alle! - Udvikling af grejbank til borgere med særlige behov

Uderummet skal være tilgængeligt for alle i Danmarks Outdoor Hovedstad, men for borgere med særlige behov er der en række barrierer, der er med til at begrænse mulighederne for brug af uderum og natur.

Én specifik barrierer er manglen på grej! Outdoor Institute har derfor i samarbejde med Silkeborg Kommune sat fokus på udviklingen af en grejbank, der kan bruges på tværs af institutioner og foreninger - og der arbejdes i 2022 målrettet på etableringen af et pilotprojekt med afprøvning af mulige grejbankmodeller.

Muligheder og barrierer for mennesker med handicap

6 ud af 10 personer med handicap vil gerne mere ud i naturen - og mere end 80 % oplever, at friluftsaktiviteter forbedrer deres psykiske velvære og humør! Men samtidig er mennesker med handicap en gruppe af befolkningen, der oplever en række af barrierer, når de skal deltage i friluftsaktiviteter eller ud i naturen.  

Af rapporten Sundhedsfremmende natur for mennesker med bevægelseshandicap (Københavns Universitet 2017) fremgår det således, at 30,6 % af borgere med bevægelseshandicap sjældent eller aldrig besøger naturområder.

Den tilsvarende andel i den generelle befolkning er 6,9 %! Dvs. at mange mennesker med handicap bliver ufrivillige inde-mennesker, fordi naturen ikke er tilgængelig for dem.  

Inforgrafik: 30, 6 % af borgere med bevægelseshandicap sjældent eller aldrig besøger naturområder. Den tilsvarende andel i den generelle befolkning er 6,9 %.
6 ud af 10 ønsker at komme mere ud i naturen

Mangelfulde fysiske rammer, som fx adgangsforhold og grej, og manglende ledsagelse er to af de primære barrierer for at lave friluftsliv. (Danske Handicaporganisationer v/ Moos-Bjerre 2021)

Af fysiske forhold som barriere for mere friluftsaktivitet har 20 % angivet, at de ikke kan komme rundt på selve stedet, hvor de er friluftsaktive. Det er eksempelvis trapper eller dårligt underlag, bakker eller bomme, der spærrer. Derudover har 15 pct. svaret, at adgangsforholdene er dårlige på det friluftssted, som de er aktive på.

27 % oplever det som en barriere, at de er afhængige af ledsager eller tilsvarende for at kunne gennemføre deres friluftsaktivitet.

Samlet set har 45 % svaret, at de oplever at praktiske forhold afholder dem fra at være mere friluftsaktive.

Kilde: Friluftsliv blandt personer med handicap i Danmark Danske Handicaporganisationer (DH) Rapport udarbejdet af Moos-Bjerre A/S i 2021

Behovanalyse og kortlægning af grej i Silkeborg Kommune

I marts 2022 gennemførte Outdoor Institute en behovsanalyse i Silkeborg Kommune. Analysen, der blev baseret på en spørgeskemaundersøgelse blandt relevante ledere og koordinatorer i kommunen, spurgte samtidig ind til eksisterende grej samt brug af grej på kommunens institutioner.

Undersøgelsen viste blandt andet, at manglen på relevant grej ´i nogen, i høj grad eller i meget høj grad´ i mere end 56 % af besvarelserne var en barrierer for gennemførelsen af outdoorture udenfor nærområdet.

De strukturelle rammer som fx nomeringer, tidsplaner og dokumentationsopgaver blev dog rangeret højst af en række mulige barrierer for flere outdoorture.

Der var et stort ønske om i højere grad at bruge uderum og natur. Mere end 70 % svarer ´i nogen grad, i høj grad, eller meget høj grad´, at de gerne vil have bedre mulighed for at færdes i nærområdet eller mulighed for at tage på flere outdoorture.

Primær barrierer for at lave outdoorture

Erfaringer med grej til mennesker med handicap

Løsninger og tilbud i Norge og Finland 

Mens handicappede bosat i Danmark har begrænsede muligheder for at involvere sig i outdoor aktiviteter, står det anderledes til hos vores nordiske naboer, der beskæftiger sig med at understøtte borgere med handicap i at kunne tilgå naturen og dermed opretholde et hverdagsliv, hvor funktionsnedsættelsen er mindre invaliderende.

I byområdet Beitostølen i Norge blev et Helsesportscenter for borgere med nedsat funktionsniveau allerede etableret i 1970. Centret har en personalegruppe på 120 fysioterapeuter, sygeplejersker, idrætspædagoger, aktivitetsledere m.v.

Video: Præsentation af Beistølens Helsesportsenter

Centret har fokus på muligheder frem for begrænsninger, og der lægges særlig vægt på aktiviteter og tilpasning af udstyr, som borgerne kan overføre og bruge i eget lokalmiljø og hverdag.

Et tilsvarende center ligger i Finland, og her arbejdes der ligeledes på at give borgere med handicap og deres pårørende erfaring med at færdes i naturen. Oplæringen består blandt andet i undervisning, videndeling og afprøvning af forskelligt specialudstyr.  

naturmodet2022-37

 

Erfaringer med grejbanker i Danmark

I 1995 blev de første grejbanker etableret i Danmark, og i 2016 var der ca. 29 grejbanker fordelt over hele landet, hvoraf disse primært henvender sig til skoler og institutioner. 

Andkjær og Sørensen sætter i ´Grejbanker i Danmark – betydning for friluftsliv, udvikling og fremtidsperspektiver´(2017) fokus på organisering og fremtidsperspektiver for grejbanker i Danmark. Herunder mennesker med særlige behov/handicap, som de nævner som en fremtidig målgruppe.

"Grejbankværterne efterspørger uddannelse i forbindelse med vejledning i specialudstyr, fx til handicappede. Det handler bl.a. om hvordan grejbankværterne kan opkvalificeres ..." 

En grejbank er, som navnet antyder, en ´bank´, som rummer forskelligt grej i relation til friluftsliv, eksempelvis kajakker, telte, båludstyr. Men for at grejbankerne kan imødekomme brugernes behov og fungerer i praksis, er der en lang række krav, der skal være opfyldt.

Specifikt ift. handicappede og specialudstyr gør rapporten opmærksom på, at manglende uddannelse og manglende vejledning kan være en blandt en række udfordringer, man bør være opmærksom på i forbindelse med etableringen af fremtidig løsninger.