Velfærd som indsatsområde i Silkeborg Kommune

Den masterplan, som er udvikling af Danmarks Outdoor Hovedstad er struktureret omkring tre indsatsområder; Velfærd, Viden & Vækst og Fritid & Natur. Hver indsatsområde har en række inititiativer.

 

Det er Outdoor Institutes rolle at bringe aktørerne på de 3 indsatsområder sammen om fælles, tværgående projekter samt bidrage med viden, inspiration og kompetencer.

 

Der ønskes at arbejde med indsatsområdet "Velfærd", fordi vi ved, at øge brug af uderummet i hverdagen kan øge livskvaliteten blandt både børn og voksne. Derfor vil Silkeborg Kommune bruge outdoor til at skabe nye innovative løsninger og bedre velfærd for borgerne i Danmarks Outdoor Hovedstad.

"Velfærd" som indsatsområdet består af følgende initiativer:

  • Videndelings- og inspirationsarrangementer
  • Grejbank for borgere med særlige behov
  • Ungekontakten
  • Naturvelfærdsrum
  • Bosteder med outdoorprofil
  • Naturguidetil dagtilbud
  • Udelæringsrum

De 7 initiativer

Videndelings- og inspirationsarrangementer

Outdoor Institute vil løbende afholde arrangementer for Silkeborg Kommunes medarbejdere og ledere med henblik på at dele viden om bl.a. effekten af outdoorinitiativer på velfærdsområdet og nye nationale og internationale outdoortendenser samt inspirere til nye outdoorprojekter eller - samarbejder. Der vil derfor blive afviklet minimum tre arrangementer i hhv. 2022 og 2023. Arrangementerne planlægges med udgangspunkt i Silkeborg Kommunes behov og ønsker, der afdækkes i samarbejde med Organisation & Personale.

 

Grejbank for borgere med særlige behov

Med henblik på at gøre uderummet tilgængeligt for endnu flere, undersøges muligheden for at etablere en grejbank for borgere med særlige behov. Projektet gennemføres i samarbejde med Outdoorsekretariatet, der står for kortlægning af eksisterende grej for borgere med særlige behov i Silkeborg Kommune. På baggrund heraf researcher Outdoor Institute på mulige grejbank- modeller, der skal gøre deling på tværs af institutioner og evt. foreninger mulig og danne udgangspunkt for et pilotprojekt, der ledes af Outdoorsekretariatet. Outdoor Instutute står herefter for evaluering af pilotprojektet og eventuel fundraising med henblik på implementering og investering i yderligere grej.

 

Ungekontakten

Videreførelse af samarbejde med Familie- og Ungekontakten om at øge brugen af uderummet blandt udsatte børn og unge fra 0-18 år. Outdoor Institute vil udarbejde et koncept for, hvordan Familie- og Ungekontakten systematisk kan implementere outdoor i arbejdet med børn og unge, herunder udfærdigelse af projektbeskrivelse, løbende sparring med Børne- og Familiekontakten, afprøvning og forankring af konceptet samt evaluering. Outdoorsekretariatet inviteres til at deltage i projektet for at sikre sammenhæng til Silkeborg Kommunes Ungestrategi, herunder særligt spor 4 om fællesskab.

 

Naturvelfærdsrum

Outdoorsekretariatet driver et projekt, organiseret omkring en kommunal styregruppe og arbejdsgruppe, der har til hensigt at udvikle et koncept for naturvelfærdsrum, der rummer en række udendørs faciliteter, som både kommunale afdelinger, foreninger mv. kan benytte. Outdoorsekretariatet afventer politisk behandling af projektet i løbet af 2022, hvorefter Outdoor Institute evt. kan påtage sig en fundraising-opgave ultimo 2022/primo 2023 med henblik på at få projektet realiseret.

 

Bosteder med outdoorprofil

Outdoor Institute fortsætter samarbejdet med Socialafdelingen om at øge omfanget af udeliv på tre aktivitets- og dagtilbud i Silkeborg Kommune. Outdoor Institute vil løfte opgaven med at udarbejde en plan for udbredelse af den nye viden, der er skabt i projektet, til andre bosteder – og evt. andre institutioner – i Silkeborg Kommune.

 

Naturguide til dagtilbud

Outdoor Institute vil stå for evalueringen af Outdoorudvalgets og Børne- og Ungeudvalgets (nu Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget) fællesprojekt omkring udviklingen af lokale naturguides til en række dagtilbud i Silkeborg Kommune. Børne- og Familieafdelingen vil på baggrund af Outdoor Institutes evaluering tage stilling til, om projektet udbredes til andre dagtilbud, hvorefter Outdoor Instutes eventuelle rolle her i afklares.

 

Udelæringsrum

Outdoor Institute understøtter Skoleafdelingens arbejde med udelæringsrum og leverer bl.a. ny faglighed ind i arbejdet. Derudover kan Outdoor Institute hjælpe Skoleafdelingen med at etablere kontakt til andre relevante samarbejdspartnere. Denne indsats koordineres med Outdoorsekretariatet.

Tre mænd går tur i skoven