Kursusforløb for fagpersoner

Kursusforløb for fagprofessionelle, der arbejder med naturbaserede velfærdsindsatser

Vil du udvikle naturbaserede forløb indenfor forebyggelse, sundhedsfremme eller rehabilitering? Er du optaget af at skabe en fælles kultur på tværs af faggrupper mht. brugen af uderummet? Eller er I hos jer parate til at styrke trivslen med mere udeliv i løbet af medarbejdernes arbejdsdag?

Outdoor Institute udbyder kursusforløb til fagpersoner, der er optaget af at anvende naturen som ressource i kerneopgaven på velfærdsområdet og/eller ønsker at udvikle nye indsatser, metoder eller andre tiltag, der kan være med til at styrke og forankre gode rammer for en fælles outdoorkultur.

Kursusindhold

I kurset "Naturbaserede velfærdsindsatser" fokuseres på viden om centrale udviklingstendenser samt forsøgs- og udviklingsarbejde inden for velfærd relateret til brugen af naturen.

Kurset har fire overordnede områder:

  1. Viden om natur i velfærdsindsatser
  2. Naturmiljøer og målgruppebehov
  3. Tilgange, måling og effekter
  4. Udvikling og forankring

Kurset tager således afsæt i forskningsbaseret viden, praksisviden og erfaring og målgruppens præferencer med henblik på at styrke deltagerne udvikling af egen praksis.

Udvikling af egen praksis

udvikling-af-egen-praksis

Evidensbaseret praksis skal forstås som en "en proces, hvor praktikeren både kombinerer aktuel bedste viden fra forskning med professionel ekspertise og etik samt med borgerens forudsætninger og præferencer i tilrettelæggelsen og gennemførelsen af en aktivet eller en indsats." (Kilde: danskepatienter.dk)

Forløbets indhold, arbejdsformer og potentiale for forankring

Indhold

Forløbet skal præsentere deltagerne for faglig viden i form af teorier, erfaringsbeskrivelser, undersøgelser, rapporter o.a., som er relevant for brugen af uderummet/naturen i løsningen af kerneopgaven.

Nationale og internationale forskningsresultater og anerkendt praksisviden integreres i forløbet.

Det faglige indhold understøttes af teoretiske refleksioner og metodiske øvelser, der leder frem mod ovennævnte læringsmål.

Didaktik og arbejdsformer

Grundtanken for kursusforløbet er, at den enkelte deltagers faglige udvikling, teori og praksisforståelse af egen rolle, identitet og kompetencer er en væsentlig del af grundlaget for udvikling og værdiskabelse af brugen af naturen i egen organisation. 

Omdrejningspunktet i den faglige og didaktiske tilrettelæggelse af forløbet har fokus på kobling til praksis og udvikling af deltagernes handlekompetence. 

Forankring

Forløbet tilrettelægges sådan, at deltagerne får de bedste muligheder for at bringe ny viden og nye færdigheder i spil gennem afprøvninger i praksis samt udvikling og kobling til praksis gennem inddragelse af teori og metode. Dermed lærer deltagerne at forholde sig kritisk, eksperimenterende og konstruktivt til såvel praksiserfaringer som teori og metoder.

Forløbet gennemføres via teoretiske bidrag, cases, studerendes praksisfortællinger, egne refleksioner af daglige udfordringer i lyset af de teoretiske bidrag og gennem samspillet med de øvrige deltagere.

Der lægges vægt på at opbygge et fælles miljø mellem deltagerne, så de studerende har mulighed for at udveksle erfaringer og inspirere hinanden på tværs af afdelinger og /eller organisationen, således at forankringen af teori og praksis stimuleres.

Har du brug for at høre mere?

Kontakt Heiko i Outdoor Institute på tlf: 24 88 96 28 eller mail:  heiko@outdoorinstitute.dk

Bæredygtighed med outdoor

Bliv klog på Silkeborgs inkludering af bæredygtighed i outdoor-initiativer eksemplificeret ved Naturkræfter.

Kursusforløb for fagpersoner

Hvordan kan du som fagperson anvende naturen som ressource i dit arbejde med målgruppen, og hvordan kan din organisation udvikle og forankre det rette indhold og rammer for en outdoorkultur.

Udvikling af naturbaserede initiativer

Som udviklings- og videndelingscenter har vi stor erfaring med udvikling og gennemførelse af naturbaserede indsatser.

Outdoorkompas

Outdoorkompasset giver jer overblik over de vigtigste elementer i udviklingen af en Outdoorkultur.

Evaluering af effekter

Vi gennemfører både kvalitative og kvantitative evalueringer baseret på interviews, spørgeskemaer, deltagerobservation, m.fl.

Faglige oplæg, foredrag og workshops

Vi stiller gerne vores viden og erfaring til rådighed når det kan gavne andre. Vores videndeling kan være rettet mod forskellige målgrupper i forskellig kontekst.